Онлайн обучение по немски и учебни нагласи

Новите учебни практики, които времето изисква

Вследствие на Covid-19 обучението като цяло върви с бърза стъпка към дигитализация. Така или иначе тя щеше да се случи, но със сигурност не така бързо. Това от своя страна променя учебния менталитет, което поражда нуждата от нови учебни нагласи, за да може материалът да бъде усвоен успешно.

Ролята на личната мотивация в учебния процес

Отсъства ли личното желание и най-страхотните форми на учебния процес са безпомощни.

Личната мотивация е важна предпоставка, която трябва да се изгражда самостоятелно и отговорно според личните цели и осъзнаването на собствените възможности. Какъвто и учебен материал да предложиш, каквато и модерна форма да избереш, немотивираният ученик не може да постигне траен успех. Защото те ще го мотивират временно, а частичната мотивация е за краткосрочни цели. Дългосрочните – към които спада и овладяването на един чужд език – определено изискват мотивираност да се учи постоянно, дисциплинирано, концентрирано. За този, който иска да учи, външната мотивация от страна на преподавател или учебник наистина е стимул, при това важен. Той поощрява, подкрепя, дава храна на любознателността, поддържа интереса буден. Тази симбиоза между външна и лична мотивация прави обучението успешно за конкретния обучаем.

Отсъстват ли съвременните форми на обучение, и най-добрият ученик ще се препъне
в архаичното учебно съдържание.

 

Самостоятелното онлайн обучение по немски в Онлайн Виа Германика наистина мотивира не само с учебни задачи, които провокират стари и нови знания или изискват прилагането на аналитичен подход. То има привлекателна и лесна за възприемане визуализация на учебното съдържание, лесен за четене и работа шрифт и голямо разнообразие от аспекти по темата на всеки урок. Въпреки че уроците са дълги и обхващат голям обем от лексикален и граматически материал, те вървят леко и плавно, заради точното му разпределение в отделни раздели и постоянното прилагане на новите знания на практика. Така учащият винаги е активен, а моменталното отчитане на наученото поражда удовлетвореността, която тласка напред. Конкретните практически съвети за учене също имат за цел да поощряват всеки да продължава да учи на своя лаптоп с интерес. Но! Като подкрепа на личната мотивация за постигането на собствените цели.

Как да се оценяват постиженията? Новите предизвикателства пред съвременното образование.

При дистанционните форми на обучение оценяването с традиционните оценки вече не се възприема като достатъчно и затова не може да мотивира към постоянно учене. Самостоятелното учене изисква обратна връзка за това, как напредваш, ставаш ли по-добър, как и доколко прилагаш материала на практика. Именно затова в онлайн обучението по немски заложих постоянно измерване на учебния прогрес, но с възможността във всеки един момент по време на курса да го оптимизираш, да изправиш грешките си, да научиш всичко 100%. И тук всеки учащ според собствените си разбирания и цели може да управлява този прогрес и собственото си ниво на знание. Той сам определя, колко добър иска да бъде. Онлайн формата на обучение дава тази възможност, а именно сам да поемеш отговорността за това, докъде искаш да стигнеш. И с това нещата идват на истинското си място.

Защото за всеки желаещ онлайн обучението по немски с „Немският е лесен“ ще положи основата, върху която ще може да развива свободно своите езикови знания и компетенции по всички възможни други начини.